Informacje finansowe
 

Informacje finansowe

 
 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)
 

Grupa Kapitałowa PCC Rokita

 
Za rok zakończony
2017
Przychody netto ze sprzedaży
1 285 892 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
201 143 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
184 054 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
182 362 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
204 101 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(141 983) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(99 065) 
Przepływy pieniężne netto razem
(36 947) 
Stan na
31.12.2017
Aktywa razem
1 576 670 
Aktywa trwałe
1 226 947 
Aktywa obrotowe
349 723 
Kapitał własny
746 665 
Kapitał zakładowy
19 853 
Liczba akcji
19 853 300 
Za rok zakończony
2016
Przychody netto ze sprzedaży
1 107 194
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
234 296
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
222 726
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
202 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
262 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(167 143)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(77 476)
Przepływy pieniężne netto razem
18 257
Stan na
31.12.2016
Aktywa razem
1 441 885
Aktywa trwałe
1 085 328
Aktywa obrotowe
356 557
Kapitał własny
715 388
Kapitał zakładowy
19 853
Liczba akcji
19 853 300
Za rok zakończony
2015
Przychody netto ze sprzedaży
1 048 749
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
101 294
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
91 277
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
84 760
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
149 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(130 777)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(57 232)
Przepływy pieniężne netto razem
(38 830)
Stan na
31.12.2015
Aktywa razem
1 268 795
Aktywa trwałe
1 001 632
Aktywa obrotowe
267 163
Kapitał własny
601 858
Kapitał zakładowy
19 853
Liczba akcji
19 853 300
Za rok zakończony
2014*
Przychody netto ze sprzedaży
1 092 943
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
81 021
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
75 759
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
71 211
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(150 180)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-83 118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
57 130
Przepływy pieniężne netto razem
71 501
Stan na
31.12.2014*
Aktywa razem
1 240 180
Aktywa trwałe
917 445
Aktywa obrotowe
322 663
Kapitał własny
586 467
Kapitał zakładowy
19 853
Liczba akcji
19 853 300
Za rok zakończony
2013*
Przychody netto ze sprzedaży
1 101 188
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
77 223
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
65 823
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
58 284
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
114 644
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-83 118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-38 777
Przepływy pieniężne netto razem
-7 251
Stan na
31.12.2013*
Aktywa razem
1 039 804
Aktywa trwałe
778 009
Aktywa obrotowe
261 795
Kapitał własny
532 427
Kapitał zakładowy
18 265
Liczba akcji
7 941
Za rok zakończony
2012*
Przychody netto ze sprzedaży
1 167 312
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
82 854
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
268 123
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
266 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
111 676
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-78 231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-39 814
Przepływy pieniężne netto razem
-6 370
Stan na
31.12.2012*
Aktywa razem
982 740
Aktywa trwałe
731 625
Aktywa obrotowe
251 115
Kapitał własny
523 314
Kapitał zakładowy
18 265
Liczba akcji
7 941
Za rok zakończony
2011*
Przychody netto ze sprzedaży
1 193 933
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
97 614
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
57 981
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
52 219
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
105 405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-57 154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 260
Przepływy pieniężne netto razem
40 991
Stan na
31.12.2011*
Aktywa razem
1 180 311
Aktywa trwałe
886 710
Aktywa obrotowe
293 601
Kapitał własny
303 613
Kapitał zakładowy
18 265
Liczba akcji
7 941
Za rok zakończony
2010*
Przychody netto ze sprzedaży
913 991
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
35 080
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
22 828
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
17 148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
36 794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-75 337
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
41 221
Przepływy pieniężne netto razem
2 678
Stan na
31.12.2010*
Aktywa razem
1 059 458
Aktywa trwałe
847 218
Aktywa obrotowe
212 240
Kapitał własny
292 024
Kapitał zakładowy
18 265
Liczba akcji
7 941

* skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work