Zasady bezpieczeństwa
 

Zasady bezpieczeństwa

 
Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej działalności. Wykwalifikowana kadra, zastosowane technologie i rozwiązania minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożenia a stałe monitorowanie terenu zakładu, procesu produkcyjnego, stanu technicznego instalacji oraz urządzeń wpływa na zapewnienie w jak największym stopniu bezpieczeństwa pracownikom jak i okolicznym mieszkańcom. 
 
 
 
Bezpieczeństwo w zakładzie to jeden z najważniejszych warunków codziennie wykonywanej pracy. Realizując powyższe w PCC Rokita SA w 2010 roku rozpoczęto kampanię „SAFETY FIRST”, mającą na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy. Jednym z elementów kampanii są rozmieszczone na terenie zakładu tablice informacyjne „STREFA STOSOWANIA OCHRON INDYWIDUALNYCH”. Zostały one zainstalowane w miejscach wyznaczających obszar, gdzie należy szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, poprzez stosowanie ochrony głowy i oczu, ochronnej odzieży i obuwia oraz posiadanie maski przeciwgazowej.
 
 
 
PCC Rokita SA uczestniczy w kampanii europejskiej Partnerstwo dla prewencji”, w której główną ideą jest zachęcenie kadry kierowniczej, pracowników i innych zainteresowanych stron do połączenia sił i podjęcia działań służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Kampania jest zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kierowników, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony we współpracy, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Koncentruje się na zapobieganiu zagrożeniom w miejscu pracy, zarządzaniu ryzykiem zawodowym, zachęcaniu kadry kierowniczej wyższego szczebla do aktywnego zaangażowania się w eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy.Koordynatorem kampanii jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).
 
 
Emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występują niebezpieczne substancje prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia. W takich przypadkach liczy się każda sekunda. Ewakuacja z obszarów lub miejsc w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane i bezpośrednie zagrożenie powinna polegać na niezwłocznym i zorganizowanym przemieszczeniu osób poza strefę zagrożenia. W przypadku dużego zakładu jakim jest PCC Rokita SA jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego okresowo odbywają się na jej terenie ćwiczenia ewakuacji, w których uczestniczą pracownicy zakładu. Ćwiczenia w tym zakresie planuje oraz przeprowadza Zakładowa Służba Ratownicza.
 
 
 

O nieustanne bezpieczeństwo na terenie zakładu PCC Rokita SA troszczy się wiele osób. Całodobową opiekę zapewnia Dyspozytor Zakładu oraz Zakładowa Służba Ratownicza. Jest ona profesjonalną i wyspecjalizowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, posiadająca nowoczesne i dobrze wyposażone samochody gaśnicze oraz sprzęt techniczny. Ponadto, w zakładzie funkcjonuje punkt medyczny, gdzie całodobowo jest udzielana pomoc ambulatoryjna. 

 

 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work