CSR i Zrównoważony Rozwój
 

CSR i Zrównoważony Rozwój

 

Nasza droga zrównoważonego rozwoju…

 

Ochrona środowiska, inwestowanie w zasoby ludzkie, dbałość o relacje z otoczeniem firmy i tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, to główne działania, które wpisują się w ramy społecznej odpowiedzialności biznesu. Przede wszystkim chodzi o to, aby Spółka realizowała własne cele, pozostając w zgodzie z różnymi grupami interesariuszy, dobrowolnie uwzględniając interesy społeczne.

W realizacji długofalowej strategii biznesowej PCC Rokita SA, działanie w sposób zrównoważony nabiera coraz większego znaczenia. Dotyczy to zarówno aspektów środowiskowych jak i sfery społecznej. Jako przykład mogą tu posłużyć konkretne działania Spółki zrealizowane w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, wdrażanie nowych systemów zarządzania emisjami, energią i bezpieczeństwem, zarówno w obszarze środowiska pracy jak i procesów produkcyjnych. Spółka skupia się również na takich aspektach jak np. zrównoważona gospodarka surowcowa, racjonalne zużycie wody i skuteczne gospodarowanie odpadami. Na obecnym etapie modelowania strategii zrównoważonego rozwoju, wdraża i utrzymuje dobre praktyki np. w zakresie odpowiedzialnego wytwarzania produktów chemicznych dla różnych branż przemysłowych. Wspomniane dobre praktyki realizowane w PCC Rokita SA dotyczą również oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej, wody i papieru. Dzięki temu sami pracownicy mają bezpośredni wpływ nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również przyczyniają się do redukcji kosztów związanych z działalnością firmy. Wszystkie te działania ukierunkowane są na realizowanie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji w całym łańcuchu wartości. Co więcej, interesariusze, z którymi firma prowadzi otwarty dialog, otwarcie komunikują swoje potrzeby i korzyści z promowania zrównoważonych produktów na światowych rynkach.

Kreując swoją konkurencyjną pozycję na rynku chemicznym, PCC Rokita SA podjęła zobowiązanie ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez wytwarzanie i oferowanie klientom zrównoważonych produktów. Idea zbilansowanego rozwoju jest więc kluczowym aspektem we wszystkich obszarach zarządzania i w każdym procesie operacyjnym. Poszukiwanie sposobów na zwiększanie wydajności ekologicznej wyrobów chemicznych poprzez prowadzenie prac badawczych, innowacje, nowe technologie oraz inwestycje, to dziś konieczność również z punktu widzenia rosnących wymagań klientów, szczególnie zaś tych o zasięgu globalnym. To oni bowiem wyznaczają trendy światowej gospodarki.

PCC Rokita SA coraz lepiej rozumie kwestię szeroko pojętej odpowiedzialności biznesowej. Zdobywa doświadczenia, uczestnicząc zarówno w krajowych jak i międzynarodowych inicjatywach CSR. Raportuje i poddaje ocenie swoje działania odnosząc w tym zakresie swoje pierwsze sukcesy. Czerpie z dialogu i współpracy z klientami, dostawcami, sygnatariuszami wielu organizacji wspierających zrównoważony rozwój w Polsce i na całym świecie. Spółka przyjęła zasadę polubnowego rozwiązywania ewentualnych sporów w relacjach ze swoimi interesariuszami i jest otwarta na dialog z nimi. Jednocześnie Spółka przyjęła zasadę polubnowego rozwiązywania ewentualnych sporów w relacjach ze swoimi interesariuszami i jest otwarta na dialog z nimi. 

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work