Inwestycje w toku i planowane
 

Inwestycje w toku i planowane

 
 

 Elektroliza membranowa

Głównym efektem realizacji projektu jest obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Realizacja projektu spowoduje zasadniczą dla Spółki zmianę technologii wytwarzania produktów elektrolizy soli (NaCl), tj. chloru, ługu sodowego i wodoru poprzez zastosowanie najnowszej, zaawansowanej, energooszczędnej technologii membranowej i całkowitą eliminację technologii rtęciowej.

Instalacja odsiarczanowania solanki 

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem odpowiednich parametrów solanki na elektrolizie soli. 

Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB

Nakłady niezbędne do zapewnienia funkcjonowania wytwórni monochlorobenzenu.

Modernizacja budynków wytwórni elektrolizy

Nakłady odtworzeniowe niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni elektrolizy.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Niezbędne dla spełnienia warunków pozwolenia wodno-prawnego.

Modernizacja stacji demineralizacji wody

Poprawa parametrów fizyko-chemicznych wody zdemineralizowanej dla potrzeb elektrolizy membranowej (redukcja zawartości żelaza i glinu w wodzie).

Zwiększenie zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu (PCl3)

Zmiana technologii i rozbudowa instalacji PCl3 - kilkukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych na trójchlorek fosforu.

Modernizacja dróg i estakad

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Modernizacja elektrociepłowni PCC Rokita SA poprzez zabudowę turbiny gazowej z kotłem (CCGT).

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA: dwutlenku węgla, pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu.
Zmniejszenie zakupu energii elektrycznej z zewnątrz dla potrzeb zakładu PCC Rokita SA o ilość energii wyprodukowanej z układu gazowo-parowego.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Większość sieci elektroenergetycznych na terenie PCC Rokita została wybudowana w latach 60-tych. Zakładana koncepcja modernizacji zakłada poniesienie niezbędnych nakładów modernizacyjnych i przygotowujących infrastrukturę pod możliwości dalszych inwestycji i rozwoju istniejących instalacji.

Dostosowanie instalacji ochrony środowiska kotłów rusztowych do nowych wymagań Dyrektywy IED

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA, celem spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych obowiązujących od 2016 roku.
Inwestycja dotyczy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin dla kotłów rusztowych.

V ciąg produkcyjny polioli

Budowa instalacji do produkcji polioli polieterowych (głównie polioli cukrowych) o zdolności produkcyjnej 10.000 ton/rok. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych polioli do 110 kt/rok oraz poszerzy portfolio Spółki o poliole cukrowe.

Rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu do 40 kt

Nakłady odtworzeniowe w postaci wymiany zmydlacza, kolumny destylacji wstępnej, stacji sprężarek obiegowych propylenu, rozbudowy bazy magazynowej mleka wapiennego i propylenu ponoszone dla zapewnienia stabilizacji ciągłości produkcji i zwiększenia wydajności wytwórni tlenku propylenu.

Modernizacja magazynu soli

Nakłady niezbędne dla zapewnienia zwiększenia pojemności magazynu, odtworzenia konstrukcji żelbetowych i ścian oraz zmiana pokrycia dachu budynku.

Modernizacja stacji skraplania chloru

Inwestycja polegająca na modernizacji i zwiększeniu zdolności istniejącej stacji skraplania chloru.

Turbokompresor chloru

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem ciągłości pracy wytwórni elektrolizy oraz dostosowania wydajności tego urządzenia do zwiększonej zdolności tej wytwórni.

Pozostałe inwestycje modernizacyjne i zakupy inwestycyjne

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Galeria

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work